Dive

Chia đông từ “dive” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dive. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dive

Quá khứ đơn
  • dived

Quá khứ phân từ
  • dived

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dive

you
dive

he/she/it
dives

we
dive

you
dive

they
dive

Thì hiện tại continuous

I
am diving

you
are diving

he/she/it
is diving

we
are diving

you
are diving

they
are diving

Quá khứ đơn

I
dived

you
dived

he/she/it
dived

we
dived

you
dived

they
dived

Quá khứ tiếp diễn

I
was diving

you
were diving

he/she/it
was diving

we
were diving

you
were diving

they
were diving

Hiện tại hoàn thành

I
have dived

you
have dived

he/she/it
has dived

we
have dived

you
have dived

they
have dived

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been diving

you
have been diving

he/she/it
has been diving

we
have been diving

you
have been diving

they
have been diving

Quá khứ hoàn thành

I
had dived

you
had dived

he/she/it
had dived

we
had dived

you
had dived

they
had dived

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been diving

you
had been diving

he/she/it
had been diving

we
had been diving

you
had been diving

they
had been diving

Tương lại đơn

I
will dive

you
will dive

he/she/it
will dive

we
will dive

you
will dive

they
will dive

Tương lại tiếp diễn

I
will be diving

you
will be diving

he/she/it
will be diving

we
will be diving

you
will be diving

they
will be diving

Tương lại hoàn thành

I
will have dived

you
will have dived

he/she/it
will have dived

we
will have dived

you
will have dived

they
will have dived

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been diving

you
will have been diving

he/she/it
will have been diving

we
will have been diving

you
will have been diving

they
will have been diving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.