Distract

Chia đông từ “distract” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ distract. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to distract

Quá khứ đơn
  • distracted

Quá khứ phân từ
  • distracted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
distract

you
distract

he/she/it
distracts

we
distract

you
distract

they
distract

Thì hiện tại continuous

I
am distracting

you
are distracting

he/she/it
is distracting

we
are distracting

you
are distracting

they
are distracting

Quá khứ đơn

I
distracted

you
distracted

he/she/it
distracted

we
distracted

you
distracted

they
distracted

Quá khứ tiếp diễn

I
was distracting

you
were distracting

he/she/it
was distracting

we
were distracting

you
were distracting

they
were distracting

Hiện tại hoàn thành

I
have distracted

you
have distracted

he/she/it
has distracted

we
have distracted

you
have distracted

they
have distracted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been distracting

you
have been distracting

he/she/it
has been distracting

we
have been distracting

you
have been distracting

they
have been distracting

Quá khứ hoàn thành

I
had distracted

you
had distracted

he/she/it
had distracted

we
had distracted

you
had distracted

they
had distracted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been distracting

you
had been distracting

he/she/it
had been distracting

we
had been distracting

you
had been distracting

they
had been distracting

Tương lại đơn

I
will distract

you
will distract

he/she/it
will distract

we
will distract

you
will distract

they
will distract

Tương lại tiếp diễn

I
will be distracting

you
will be distracting

he/she/it
will be distracting

we
will be distracting

you
will be distracting

they
will be distracting

Tương lại hoàn thành

I
will have distracted

you
will have distracted

he/she/it
will have distracted

we
will have distracted

you
will have distracted

they
will have distracted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been distracting

you
will have been distracting

he/she/it
will have been distracting

we
will have been distracting

you
will have been distracting

they
will have been distracting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.