Distinguish

Chia đông từ “distinguish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ distinguish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to distinguish

Quá khứ đơn
  • distinguished

Quá khứ phân từ
  • distinguished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
distinguish

you
distinguish

he/she/it
distinguishes

we
distinguish

you
distinguish

they
distinguish

Thì hiện tại continuous

I
am distinguishing

you
are distinguishing

he/she/it
is distinguishing

we
are distinguishing

you
are distinguishing

they
are distinguishing

Quá khứ đơn

I
distinguished

you
distinguished

he/she/it
distinguished

we
distinguished

you
distinguished

they
distinguished

Quá khứ tiếp diễn

I
was distinguishing

you
were distinguishing

he/she/it
was distinguishing

we
were distinguishing

you
were distinguishing

they
were distinguishing

Hiện tại hoàn thành

I
have distinguished

you
have distinguished

he/she/it
has distinguished

we
have distinguished

you
have distinguished

they
have distinguished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been distinguishing

you
have been distinguishing

he/she/it
has been distinguishing

we
have been distinguishing

you
have been distinguishing

they
have been distinguishing

Quá khứ hoàn thành

I
had distinguished

you
had distinguished

he/she/it
had distinguished

we
had distinguished

you
had distinguished

they
had distinguished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been distinguishing

you
had been distinguishing

he/she/it
had been distinguishing

we
had been distinguishing

you
had been distinguishing

they
had been distinguishing

Tương lại đơn

I
will distinguish

you
will distinguish

he/she/it
will distinguish

we
will distinguish

you
will distinguish

they
will distinguish

Tương lại tiếp diễn

I
will be distinguishing

you
will be distinguishing

he/she/it
will be distinguishing

we
will be distinguishing

you
will be distinguishing

they
will be distinguishing

Tương lại hoàn thành

I
will have distinguished

you
will have distinguished

he/she/it
will have distinguished

we
will have distinguished

you
will have distinguished

they
will have distinguished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been distinguishing

you
will have been distinguishing

he/she/it
will have been distinguishing

we
will have been distinguishing

you
will have been distinguishing

they
will have been distinguishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.