Displace

Chia đông từ “displace” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ displace. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to displace

Quá khứ đơn
  • displaced

Quá khứ phân từ
  • displaced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
displace

you
displace

he/she/it
displaces

we
displace

you
displace

they
displace

Thì hiện tại continuous

I
am displacing

you
are displacing

he/she/it
is displacing

we
are displacing

you
are displacing

they
are displacing

Quá khứ đơn

I
displaced

you
displaced

he/she/it
displaced

we
displaced

you
displaced

they
displaced

Quá khứ tiếp diễn

I
was displacing

you
were displacing

he/she/it
was displacing

we
were displacing

you
were displacing

they
were displacing

Hiện tại hoàn thành

I
have displaced

you
have displaced

he/she/it
has displaced

we
have displaced

you
have displaced

they
have displaced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been displacing

you
have been displacing

he/she/it
has been displacing

we
have been displacing

you
have been displacing

they
have been displacing

Quá khứ hoàn thành

I
had displaced

you
had displaced

he/she/it
had displaced

we
had displaced

you
had displaced

they
had displaced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been displacing

you
had been displacing

he/she/it
had been displacing

we
had been displacing

you
had been displacing

they
had been displacing

Tương lại đơn

I
will displace

you
will displace

he/she/it
will displace

we
will displace

you
will displace

they
will displace

Tương lại tiếp diễn

I
will be displacing

you
will be displacing

he/she/it
will be displacing

we
will be displacing

you
will be displacing

they
will be displacing

Tương lại hoàn thành

I
will have displaced

you
will have displaced

he/she/it
will have displaced

we
will have displaced

you
will have displaced

they
will have displaced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been displacing

you
will have been displacing

he/she/it
will have been displacing

we
will have been displacing

you
will have been displacing

they
will have been displacing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.