Dismount

Chia đông từ “dismount” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dismount. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dismount

Quá khứ đơn
  • dismounted

Quá khứ phân từ
  • dismounted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dismount

you
dismount

he/she/it
dismounts

we
dismount

you
dismount

they
dismount

Thì hiện tại continuous

I
am dismounting

you
are dismounting

he/she/it
is dismounting

we
are dismounting

you
are dismounting

they
are dismounting

Quá khứ đơn

I
dismounted

you
dismounted

he/she/it
dismounted

we
dismounted

you
dismounted

they
dismounted

Quá khứ tiếp diễn

I
was dismounting

you
were dismounting

he/she/it
was dismounting

we
were dismounting

you
were dismounting

they
were dismounting

Hiện tại hoàn thành

I
have dismounted

you
have dismounted

he/she/it
has dismounted

we
have dismounted

you
have dismounted

they
have dismounted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dismounting

you
have been dismounting

he/she/it
has been dismounting

we
have been dismounting

you
have been dismounting

they
have been dismounting

Quá khứ hoàn thành

I
had dismounted

you
had dismounted

he/she/it
had dismounted

we
had dismounted

you
had dismounted

they
had dismounted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dismounting

you
had been dismounting

he/she/it
had been dismounting

we
had been dismounting

you
had been dismounting

they
had been dismounting

Tương lại đơn

I
will dismount

you
will dismount

he/she/it
will dismount

we
will dismount

you
will dismount

they
will dismount

Tương lại tiếp diễn

I
will be dismounting

you
will be dismounting

he/she/it
will be dismounting

we
will be dismounting

you
will be dismounting

they
will be dismounting

Tương lại hoàn thành

I
will have dismounted

you
will have dismounted

he/she/it
will have dismounted

we
will have dismounted

you
will have dismounted

they
will have dismounted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dismounting

you
will have been dismounting

he/she/it
will have been dismounting

we
will have been dismounting

you
will have been dismounting

they
will have been dismounting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.