Disconnect

Chia đông từ “disconnect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disconnect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disconnect

Quá khứ đơn
  • disconnected

Quá khứ phân từ
  • disconnected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disconnect

you
disconnect

he/she/it
disconnects

we
disconnect

you
disconnect

they
disconnect

Thì hiện tại continuous

I
am disconnecting

you
are disconnecting

he/she/it
is disconnecting

we
are disconnecting

you
are disconnecting

they
are disconnecting

Quá khứ đơn

I
disconnected

you
disconnected

he/she/it
disconnected

we
disconnected

you
disconnected

they
disconnected

Quá khứ tiếp diễn

I
was disconnecting

you
were disconnecting

he/she/it
was disconnecting

we
were disconnecting

you
were disconnecting

they
were disconnecting

Hiện tại hoàn thành

I
have disconnected

you
have disconnected

he/she/it
has disconnected

we
have disconnected

you
have disconnected

they
have disconnected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disconnecting

you
have been disconnecting

he/she/it
has been disconnecting

we
have been disconnecting

you
have been disconnecting

they
have been disconnecting

Quá khứ hoàn thành

I
had disconnected

you
had disconnected

he/she/it
had disconnected

we
had disconnected

you
had disconnected

they
had disconnected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disconnecting

you
had been disconnecting

he/she/it
had been disconnecting

we
had been disconnecting

you
had been disconnecting

they
had been disconnecting

Tương lại đơn

I
will disconnect

you
will disconnect

he/she/it
will disconnect

we
will disconnect

you
will disconnect

they
will disconnect

Tương lại tiếp diễn

I
will be disconnecting

you
will be disconnecting

he/she/it
will be disconnecting

we
will be disconnecting

you
will be disconnecting

they
will be disconnecting

Tương lại hoàn thành

I
will have disconnected

you
will have disconnected

he/she/it
will have disconnected

we
will have disconnected

you
will have disconnected

they
will have disconnected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disconnecting

you
will have been disconnecting

he/she/it
will have been disconnecting

we
will have been disconnecting

you
will have been disconnecting

they
will have been disconnecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.