Disband

Chia đông từ “disband” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disband. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disband

Quá khứ đơn
  • disbanded

Quá khứ phân từ
  • disbanded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disband

you
disband

he/she/it
disbands

we
disband

you
disband

they
disband

Thì hiện tại continuous

I
am disbanding

you
are disbanding

he/she/it
is disbanding

we
are disbanding

you
are disbanding

they
are disbanding

Quá khứ đơn

I
disbanded

you
disbanded

he/she/it
disbanded

we
disbanded

you
disbanded

they
disbanded

Quá khứ tiếp diễn

I
was disbanding

you
were disbanding

he/she/it
was disbanding

we
were disbanding

you
were disbanding

they
were disbanding

Hiện tại hoàn thành

I
have disbanded

you
have disbanded

he/she/it
has disbanded

we
have disbanded

you
have disbanded

they
have disbanded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disbanding

you
have been disbanding

he/she/it
has been disbanding

we
have been disbanding

you
have been disbanding

they
have been disbanding

Quá khứ hoàn thành

I
had disbanded

you
had disbanded

he/she/it
had disbanded

we
had disbanded

you
had disbanded

they
had disbanded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disbanding

you
had been disbanding

he/she/it
had been disbanding

we
had been disbanding

you
had been disbanding

they
had been disbanding

Tương lại đơn

I
will disband

you
will disband

he/she/it
will disband

we
will disband

you
will disband

they
will disband

Tương lại tiếp diễn

I
will be disbanding

you
will be disbanding

he/she/it
will be disbanding

we
will be disbanding

you
will be disbanding

they
will be disbanding

Tương lại hoàn thành

I
will have disbanded

you
will have disbanded

he/she/it
will have disbanded

we
will have disbanded

you
will have disbanded

they
will have disbanded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disbanding

you
will have been disbanding

he/she/it
will have been disbanding

we
will have been disbanding

you
will have been disbanding

they
will have been disbanding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.