Disallow

Chia đông từ “disallow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disallow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disallow

Quá khứ đơn
  • disallowed

Quá khứ phân từ
  • disallowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disallow

you
disallow

he/she/it
disallows

we
disallow

you
disallow

they
disallow

Thì hiện tại continuous

I
am disallowing

you
are disallowing

he/she/it
is disallowing

we
are disallowing

you
are disallowing

they
are disallowing

Quá khứ đơn

I
disallowed

you
disallowed

he/she/it
disallowed

we
disallowed

you
disallowed

they
disallowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was disallowing

you
were disallowing

he/she/it
was disallowing

we
were disallowing

you
were disallowing

they
were disallowing

Hiện tại hoàn thành

I
have disallowed

you
have disallowed

he/she/it
has disallowed

we
have disallowed

you
have disallowed

they
have disallowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disallowing

you
have been disallowing

he/she/it
has been disallowing

we
have been disallowing

you
have been disallowing

they
have been disallowing

Quá khứ hoàn thành

I
had disallowed

you
had disallowed

he/she/it
had disallowed

we
had disallowed

you
had disallowed

they
had disallowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disallowing

you
had been disallowing

he/she/it
had been disallowing

we
had been disallowing

you
had been disallowing

they
had been disallowing

Tương lại đơn

I
will disallow

you
will disallow

he/she/it
will disallow

we
will disallow

you
will disallow

they
will disallow

Tương lại tiếp diễn

I
will be disallowing

you
will be disallowing

he/she/it
will be disallowing

we
will be disallowing

you
will be disallowing

they
will be disallowing

Tương lại hoàn thành

I
will have disallowed

you
will have disallowed

he/she/it
will have disallowed

we
will have disallowed

you
will have disallowed

they
will have disallowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disallowing

you
will have been disallowing

he/she/it
will have been disallowing

we
will have been disallowing

you
will have been disallowing

they
will have been disallowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.