Disadvantage

Chia đông từ “disadvantage” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disadvantage. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disadvantage

Quá khứ đơn
  • disadvantaged

Quá khứ phân từ
  • disadvantaged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disadvantage

you
disadvantage

he/she/it
disadvantages

we
disadvantage

you
disadvantage

they
disadvantage

Thì hiện tại continuous

I
am disadvantaging

you
are disadvantaging

he/she/it
is disadvantaging

we
are disadvantaging

you
are disadvantaging

they
are disadvantaging

Quá khứ đơn

I
disadvantaged

you
disadvantaged

he/she/it
disadvantaged

we
disadvantaged

you
disadvantaged

they
disadvantaged

Quá khứ tiếp diễn

I
was disadvantaging

you
were disadvantaging

he/she/it
was disadvantaging

we
were disadvantaging

you
were disadvantaging

they
were disadvantaging

Hiện tại hoàn thành

I
have disadvantaged

you
have disadvantaged

he/she/it
has disadvantaged

we
have disadvantaged

you
have disadvantaged

they
have disadvantaged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disadvantaging

you
have been disadvantaging

he/she/it
has been disadvantaging

we
have been disadvantaging

you
have been disadvantaging

they
have been disadvantaging

Quá khứ hoàn thành

I
had disadvantaged

you
had disadvantaged

he/she/it
had disadvantaged

we
had disadvantaged

you
had disadvantaged

they
had disadvantaged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disadvantaging

you
had been disadvantaging

he/she/it
had been disadvantaging

we
had been disadvantaging

you
had been disadvantaging

they
had been disadvantaging

Tương lại đơn

I
will disadvantage

you
will disadvantage

he/she/it
will disadvantage

we
will disadvantage

you
will disadvantage

they
will disadvantage

Tương lại tiếp diễn

I
will be disadvantaging

you
will be disadvantaging

he/she/it
will be disadvantaging

we
will be disadvantaging

you
will be disadvantaging

they
will be disadvantaging

Tương lại hoàn thành

I
will have disadvantaged

you
will have disadvantaged

he/she/it
will have disadvantaged

we
will have disadvantaged

you
will have disadvantaged

they
will have disadvantaged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disadvantaging

you
will have been disadvantaging

he/she/it
will have been disadvantaging

we
will have been disadvantaging

you
will have been disadvantaging

they
will have been disadvantaging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.