Dilate

Chia đông từ “dilate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dilate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dilate

Quá khứ đơn
  • dilated

Quá khứ phân từ
  • dilated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dilate

you
dilate

he/she/it
dilates

we
dilate

you
dilate

they
dilate

Thì hiện tại continuous

I
am dilating

you
are dilating

he/she/it
is dilating

we
are dilating

you
are dilating

they
are dilating

Quá khứ đơn

I
dilated

you
dilated

he/she/it
dilated

we
dilated

you
dilated

they
dilated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dilating

you
were dilating

he/she/it
was dilating

we
were dilating

you
were dilating

they
were dilating

Hiện tại hoàn thành

I
have dilated

you
have dilated

he/she/it
has dilated

we
have dilated

you
have dilated

they
have dilated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dilating

you
have been dilating

he/she/it
has been dilating

we
have been dilating

you
have been dilating

they
have been dilating

Quá khứ hoàn thành

I
had dilated

you
had dilated

he/she/it
had dilated

we
had dilated

you
had dilated

they
had dilated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dilating

you
had been dilating

he/she/it
had been dilating

we
had been dilating

you
had been dilating

they
had been dilating

Tương lại đơn

I
will dilate

you
will dilate

he/she/it
will dilate

we
will dilate

you
will dilate

they
will dilate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dilating

you
will be dilating

he/she/it
will be dilating

we
will be dilating

you
will be dilating

they
will be dilating

Tương lại hoàn thành

I
will have dilated

you
will have dilated

he/she/it
will have dilated

we
will have dilated

you
will have dilated

they
will have dilated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dilating

you
will have been dilating

he/she/it
will have been dilating

we
will have been dilating

you
will have been dilating

they
will have been dilating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.