Dilapidate

Chia đông từ “dilapidate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dilapidate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dilapidate

Quá khứ đơn
  • dilapidated

Quá khứ phân từ
  • dilapidated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dilapidate

you
dilapidate

he/she/it
dilapidates

we
dilapidate

you
dilapidate

they
dilapidate

Thì hiện tại continuous

I
am dilapidating

you
are dilapidating

he/she/it
is dilapidating

we
are dilapidating

you
are dilapidating

they
are dilapidating

Quá khứ đơn

I
dilapidated

you
dilapidated

he/she/it
dilapidated

we
dilapidated

you
dilapidated

they
dilapidated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dilapidating

you
were dilapidating

he/she/it
was dilapidating

we
were dilapidating

you
were dilapidating

they
were dilapidating

Hiện tại hoàn thành

I
have dilapidated

you
have dilapidated

he/she/it
has dilapidated

we
have dilapidated

you
have dilapidated

they
have dilapidated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dilapidating

you
have been dilapidating

he/she/it
has been dilapidating

we
have been dilapidating

you
have been dilapidating

they
have been dilapidating

Quá khứ hoàn thành

I
had dilapidated

you
had dilapidated

he/she/it
had dilapidated

we
had dilapidated

you
had dilapidated

they
had dilapidated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dilapidating

you
had been dilapidating

he/she/it
had been dilapidating

we
had been dilapidating

you
had been dilapidating

they
had been dilapidating

Tương lại đơn

I
will dilapidate

you
will dilapidate

he/she/it
will dilapidate

we
will dilapidate

you
will dilapidate

they
will dilapidate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dilapidating

you
will be dilapidating

he/she/it
will be dilapidating

we
will be dilapidating

you
will be dilapidating

they
will be dilapidating

Tương lại hoàn thành

I
will have dilapidated

you
will have dilapidated

he/she/it
will have dilapidated

we
will have dilapidated

you
will have dilapidated

they
will have dilapidated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dilapidating

you
will have been dilapidating

he/she/it
will have been dilapidating

we
will have been dilapidating

you
will have been dilapidating

they
will have been dilapidating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.