Dice

Chia đông từ “dice” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dice. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dice

Quá khứ đơn
  • diced

Quá khứ phân từ
  • diced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dice

you
dice

he/she/it
dices

we
dice

you
dice

they
dice

Thì hiện tại continuous

I
am dicing

you
are dicing

he/she/it
is dicing

we
are dicing

you
are dicing

they
are dicing

Quá khứ đơn

I
diced

you
diced

he/she/it
diced

we
diced

you
diced

they
diced

Quá khứ tiếp diễn

I
was dicing

you
were dicing

he/she/it
was dicing

we
were dicing

you
were dicing

they
were dicing

Hiện tại hoàn thành

I
have diced

you
have diced

he/she/it
has diced

we
have diced

you
have diced

they
have diced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dicing

you
have been dicing

he/she/it
has been dicing

we
have been dicing

you
have been dicing

they
have been dicing

Quá khứ hoàn thành

I
had diced

you
had diced

he/she/it
had diced

we
had diced

you
had diced

they
had diced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dicing

you
had been dicing

he/she/it
had been dicing

we
had been dicing

you
had been dicing

they
had been dicing

Tương lại đơn

I
will dice

you
will dice

he/she/it
will dice

we
will dice

you
will dice

they
will dice

Tương lại tiếp diễn

I
will be dicing

you
will be dicing

he/she/it
will be dicing

we
will be dicing

you
will be dicing

they
will be dicing

Tương lại hoàn thành

I
will have diced

you
will have diced

he/she/it
will have diced

we
will have diced

you
will have diced

they
will have diced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dicing

you
will have been dicing

he/she/it
will have been dicing

we
will have been dicing

you
will have been dicing

they
will have been dicing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.