Dial

Chia đông từ “dial” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dial. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dial

Quá khứ đơn
  • dialed; dialled

Quá khứ phân từ
  • dialed; dialled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dial

you
dial

he/she/it
dials

we
dial

you
dial

they
dial

Thì hiện tại continuous

I
am dialing; dialling

you
are dialing; dialling

he/she/it
is dialing; dialling

we
are dialing; dialling

you
are dialing; dialling

they
are dialing; dialling

Quá khứ đơn

I
dialed; dialled

you
dialed; dialled

he/she/it
dialed; dialled

we
dialed; dialled

you
dialed; dialled

they
dialed; dialled

Quá khứ tiếp diễn

I
was dialing; dialling

you
were dialing; dialling

he/she/it
was dialing; dialling

we
were dialing; dialling

you
were dialing; dialling

they
were dialing; dialling

Hiện tại hoàn thành

I
have dialed; dialled

you
have dialed; dialled

he/she/it
has dialed; dialled

we
have dialed; dialled

you
have dialed; dialled

they
have dialed; dialled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dialing; dialling

you
have been dialing; dialling

he/she/it
has been dialing; dialling

we
have been dialing; dialling

you
have been dialing; dialling

they
have been dialing; dialling

Quá khứ hoàn thành

I
had dialed; dialled

you
had dialed; dialled

he/she/it
had dialed; dialled

we
had dialed; dialled

you
had dialed; dialled

they
had dialed; dialled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dialing; dialling

you
had been dialing; dialling

he/she/it
had been dialing; dialling

we
had been dialing; dialling

you
had been dialing; dialling

they
had been dialing; dialling

Tương lại đơn

I
will dial

you
will dial

he/she/it
will dial

we
will dial

you
will dial

they
will dial

Tương lại tiếp diễn

I
will be dialing; dialling

you
will be dialing; dialling

he/she/it
will be dialing; dialling

we
will be dialing; dialling

you
will be dialing; dialling

they
will be dialing; dialling

Tương lại hoàn thành

I
will have dialed; dialled

you
will have dialed; dialled

he/she/it
will have dialed; dialled

we
will have dialed; dialled

you
will have dialed; dialled

they
will have dialed; dialled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dialing; dialling

you
will have been dialing; dialling

he/she/it
will have been dialing; dialling

we
will have been dialing; dialling

you
will have been dialing; dialling

they
will have been dialing; dialling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.