Deteriorate

Chia đông từ “deteriorate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deteriorate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deteriorate

Quá khứ đơn
  • deteriorated

Quá khứ phân từ
  • deteriorated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deteriorate

you
deteriorate

he/she/it
deteriorates

we
deteriorate

you
deteriorate

they
deteriorate

Thì hiện tại continuous

I
am deteriorating

you
are deteriorating

he/she/it
is deteriorating

we
are deteriorating

you
are deteriorating

they
are deteriorating

Quá khứ đơn

I
deteriorated

you
deteriorated

he/she/it
deteriorated

we
deteriorated

you
deteriorated

they
deteriorated

Quá khứ tiếp diễn

I
was deteriorating

you
were deteriorating

he/she/it
was deteriorating

we
were deteriorating

you
were deteriorating

they
were deteriorating

Hiện tại hoàn thành

I
have deteriorated

you
have deteriorated

he/she/it
has deteriorated

we
have deteriorated

you
have deteriorated

they
have deteriorated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deteriorating

you
have been deteriorating

he/she/it
has been deteriorating

we
have been deteriorating

you
have been deteriorating

they
have been deteriorating

Quá khứ hoàn thành

I
had deteriorated

you
had deteriorated

he/she/it
had deteriorated

we
had deteriorated

you
had deteriorated

they
had deteriorated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deteriorating

you
had been deteriorating

he/she/it
had been deteriorating

we
had been deteriorating

you
had been deteriorating

they
had been deteriorating

Tương lại đơn

I
will deteriorate

you
will deteriorate

he/she/it
will deteriorate

we
will deteriorate

you
will deteriorate

they
will deteriorate

Tương lại tiếp diễn

I
will be deteriorating

you
will be deteriorating

he/she/it
will be deteriorating

we
will be deteriorating

you
will be deteriorating

they
will be deteriorating

Tương lại hoàn thành

I
will have deteriorated

you
will have deteriorated

he/she/it
will have deteriorated

we
will have deteriorated

you
will have deteriorated

they
will have deteriorated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deteriorating

you
will have been deteriorating

he/she/it
will have been deteriorating

we
will have been deteriorating

you
will have been deteriorating

they
will have been deteriorating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.