Detect

Chia đông từ “detect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ detect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to detect

Quá khứ đơn
  • detected

Quá khứ phân từ
  • detected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
detect

you
detect

he/she/it
detects

we
detect

you
detect

they
detect

Thì hiện tại continuous

I
am detecting

you
are detecting

he/she/it
is detecting

we
are detecting

you
are detecting

they
are detecting

Quá khứ đơn

I
detected

you
detected

he/she/it
detected

we
detected

you
detected

they
detected

Quá khứ tiếp diễn

I
was detecting

you
were detecting

he/she/it
was detecting

we
were detecting

you
were detecting

they
were detecting

Hiện tại hoàn thành

I
have detected

you
have detected

he/she/it
has detected

we
have detected

you
have detected

they
have detected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been detecting

you
have been detecting

he/she/it
has been detecting

we
have been detecting

you
have been detecting

they
have been detecting

Quá khứ hoàn thành

I
had detected

you
had detected

he/she/it
had detected

we
had detected

you
had detected

they
had detected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been detecting

you
had been detecting

he/she/it
had been detecting

we
had been detecting

you
had been detecting

they
had been detecting

Tương lại đơn

I
will detect

you
will detect

he/she/it
will detect

we
will detect

you
will detect

they
will detect

Tương lại tiếp diễn

I
will be detecting

you
will be detecting

he/she/it
will be detecting

we
will be detecting

you
will be detecting

they
will be detecting

Tương lại hoàn thành

I
will have detected

you
will have detected

he/she/it
will have detected

we
will have detected

you
will have detected

they
will have detected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been detecting

you
will have been detecting

he/she/it
will have been detecting

we
will have been detecting

you
will have been detecting

they
will have been detecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.