Detail

Chia đông từ “detail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ detail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to detail

Quá khứ đơn
  • detailed

Quá khứ phân từ
  • detailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
detail

you
detail

he/she/it
details

we
detail

you
detail

they
detail

Thì hiện tại continuous

I
am detailing

you
are detailing

he/she/it
is detailing

we
are detailing

you
are detailing

they
are detailing

Quá khứ đơn

I
detailed

you
detailed

he/she/it
detailed

we
detailed

you
detailed

they
detailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was detailing

you
were detailing

he/she/it
was detailing

we
were detailing

you
were detailing

they
were detailing

Hiện tại hoàn thành

I
have detailed

you
have detailed

he/she/it
has detailed

we
have detailed

you
have detailed

they
have detailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been detailing

you
have been detailing

he/she/it
has been detailing

we
have been detailing

you
have been detailing

they
have been detailing

Quá khứ hoàn thành

I
had detailed

you
had detailed

he/she/it
had detailed

we
had detailed

you
had detailed

they
had detailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been detailing

you
had been detailing

he/she/it
had been detailing

we
had been detailing

you
had been detailing

they
had been detailing

Tương lại đơn

I
will detail

you
will detail

he/she/it
will detail

we
will detail

you
will detail

they
will detail

Tương lại tiếp diễn

I
will be detailing

you
will be detailing

he/she/it
will be detailing

we
will be detailing

you
will be detailing

they
will be detailing

Tương lại hoàn thành

I
will have detailed

you
will have detailed

he/she/it
will have detailed

we
will have detailed

you
will have detailed

they
will have detailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been detailing

you
will have been detailing

he/she/it
will have been detailing

we
will have been detailing

you
will have been detailing

they
will have been detailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.