Destroy

Chia đông từ “destroy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ destroy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to destroy

Quá khứ đơn
  • destroyed

Quá khứ phân từ
  • destroyed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
destroy

you
destroy

he/she/it
destroys

we
destroy

you
destroy

they
destroy

Thì hiện tại continuous

I
am destroying

you
are destroying

he/she/it
is destroying

we
are destroying

you
are destroying

they
are destroying

Quá khứ đơn

I
destroyed

you
destroyed

he/she/it
destroyed

we
destroyed

you
destroyed

they
destroyed

Quá khứ tiếp diễn

I
was destroying

you
were destroying

he/she/it
was destroying

we
were destroying

you
were destroying

they
were destroying

Hiện tại hoàn thành

I
have destroyed

you
have destroyed

he/she/it
has destroyed

we
have destroyed

you
have destroyed

they
have destroyed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been destroying

you
have been destroying

he/she/it
has been destroying

we
have been destroying

you
have been destroying

they
have been destroying

Quá khứ hoàn thành

I
had destroyed

you
had destroyed

he/she/it
had destroyed

we
had destroyed

you
had destroyed

they
had destroyed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been destroying

you
had been destroying

he/she/it
had been destroying

we
had been destroying

you
had been destroying

they
had been destroying

Tương lại đơn

I
will destroy

you
will destroy

he/she/it
will destroy

we
will destroy

you
will destroy

they
will destroy

Tương lại tiếp diễn

I
will be destroying

you
will be destroying

he/she/it
will be destroying

we
will be destroying

you
will be destroying

they
will be destroying

Tương lại hoàn thành

I
will have destroyed

you
will have destroyed

he/she/it
will have destroyed

we
will have destroyed

you
will have destroyed

they
will have destroyed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been destroying

you
will have been destroying

he/she/it
will have been destroying

we
will have been destroying

you
will have been destroying

they
will have been destroying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.