Despair

Chia đông từ “despair” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ despair. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to despair

Quá khứ đơn
  • despaired

Quá khứ phân từ
  • despaired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
despair

you
despair

he/she/it
despairs

we
despair

you
despair

they
despair

Thì hiện tại continuous

I
am despairing

you
are despairing

he/she/it
is despairing

we
are despairing

you
are despairing

they
are despairing

Quá khứ đơn

I
despaired

you
despaired

he/she/it
despaired

we
despaired

you
despaired

they
despaired

Quá khứ tiếp diễn

I
was despairing

you
were despairing

he/she/it
was despairing

we
were despairing

you
were despairing

they
were despairing

Hiện tại hoàn thành

I
have despaired

you
have despaired

he/she/it
has despaired

we
have despaired

you
have despaired

they
have despaired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been despairing

you
have been despairing

he/she/it
has been despairing

we
have been despairing

you
have been despairing

they
have been despairing

Quá khứ hoàn thành

I
had despaired

you
had despaired

he/she/it
had despaired

we
had despaired

you
had despaired

they
had despaired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been despairing

you
had been despairing

he/she/it
had been despairing

we
had been despairing

you
had been despairing

they
had been despairing

Tương lại đơn

I
will despair

you
will despair

he/she/it
will despair

we
will despair

you
will despair

they
will despair

Tương lại tiếp diễn

I
will be despairing

you
will be despairing

he/she/it
will be despairing

we
will be despairing

you
will be despairing

they
will be despairing

Tương lại hoàn thành

I
will have despaired

you
will have despaired

he/she/it
will have despaired

we
will have despaired

you
will have despaired

they
will have despaired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been despairing

you
will have been despairing

he/she/it
will have been despairing

we
will have been despairing

you
will have been despairing

they
will have been despairing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.