Desire

Chia đông từ “desire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ desire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to desire

Quá khứ đơn
  • desired

Quá khứ phân từ
  • desired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
desire

you
desire

he/she/it
desires

we
desire

you
desire

they
desire

Thì hiện tại continuous

I
am desiring

you
are desiring

he/she/it
is desiring

we
are desiring

you
are desiring

they
are desiring

Quá khứ đơn

I
desired

you
desired

he/she/it
desired

we
desired

you
desired

they
desired

Quá khứ tiếp diễn

I
was desiring

you
were desiring

he/she/it
was desiring

we
were desiring

you
were desiring

they
were desiring

Hiện tại hoàn thành

I
have desired

you
have desired

he/she/it
has desired

we
have desired

you
have desired

they
have desired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been desiring

you
have been desiring

he/she/it
has been desiring

we
have been desiring

you
have been desiring

they
have been desiring

Quá khứ hoàn thành

I
had desired

you
had desired

he/she/it
had desired

we
had desired

you
had desired

they
had desired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been desiring

you
had been desiring

he/she/it
had been desiring

we
had been desiring

you
had been desiring

they
had been desiring

Tương lại đơn

I
will desire

you
will desire

he/she/it
will desire

we
will desire

you
will desire

they
will desire

Tương lại tiếp diễn

I
will be desiring

you
will be desiring

he/she/it
will be desiring

we
will be desiring

you
will be desiring

they
will be desiring

Tương lại hoàn thành

I
will have desired

you
will have desired

he/she/it
will have desired

we
will have desired

you
will have desired

they
will have desired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been desiring

you
will have been desiring

he/she/it
will have been desiring

we
will have been desiring

you
will have been desiring

they
will have been desiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.