Designate

Chia đông từ “designate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ designate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to designate

Quá khứ đơn
  • designated

Quá khứ phân từ
  • designated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
designate

you
designate

he/she/it
designates

we
designate

you
designate

they
designate

Thì hiện tại continuous

I
am designating

you
are designating

he/she/it
is designating

we
are designating

you
are designating

they
are designating

Quá khứ đơn

I
designated

you
designated

he/she/it
designated

we
designated

you
designated

they
designated

Quá khứ tiếp diễn

I
was designating

you
were designating

he/she/it
was designating

we
were designating

you
were designating

they
were designating

Hiện tại hoàn thành

I
have designated

you
have designated

he/she/it
has designated

we
have designated

you
have designated

they
have designated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been designating

you
have been designating

he/she/it
has been designating

we
have been designating

you
have been designating

they
have been designating

Quá khứ hoàn thành

I
had designated

you
had designated

he/she/it
had designated

we
had designated

you
had designated

they
had designated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been designating

you
had been designating

he/she/it
had been designating

we
had been designating

you
had been designating

they
had been designating

Tương lại đơn

I
will designate

you
will designate

he/she/it
will designate

we
will designate

you
will designate

they
will designate

Tương lại tiếp diễn

I
will be designating

you
will be designating

he/she/it
will be designating

we
will be designating

you
will be designating

they
will be designating

Tương lại hoàn thành

I
will have designated

you
will have designated

he/she/it
will have designated

we
will have designated

you
will have designated

they
will have designated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been designating

you
will have been designating

he/she/it
will have been designating

we
will have been designating

you
will have been designating

they
will have been designating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.