Describe

Chia đông từ “describe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ describe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to describe

Quá khứ đơn
  • described

Quá khứ phân từ
  • described

Trần thuật

Thì hiện tại

I
describe

you
describe

he/she/it
describes

we
describe

you
describe

they
describe

Thì hiện tại continuous

I
am describing

you
are describing

he/she/it
is describing

we
are describing

you
are describing

they
are describing

Quá khứ đơn

I
described

you
described

he/she/it
described

we
described

you
described

they
described

Quá khứ tiếp diễn

I
was describing

you
were describing

he/she/it
was describing

we
were describing

you
were describing

they
were describing

Hiện tại hoàn thành

I
have described

you
have described

he/she/it
has described

we
have described

you
have described

they
have described

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been describing

you
have been describing

he/she/it
has been describing

we
have been describing

you
have been describing

they
have been describing

Quá khứ hoàn thành

I
had described

you
had described

he/she/it
had described

we
had described

you
had described

they
had described

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been describing

you
had been describing

he/she/it
had been describing

we
had been describing

you
had been describing

they
had been describing

Tương lại đơn

I
will describe

you
will describe

he/she/it
will describe

we
will describe

you
will describe

they
will describe

Tương lại tiếp diễn

I
will be describing

you
will be describing

he/she/it
will be describing

we
will be describing

you
will be describing

they
will be describing

Tương lại hoàn thành

I
will have described

you
will have described

he/she/it
will have described

we
will have described

you
will have described

they
will have described

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been describing

you
will have been describing

he/she/it
will have been describing

we
will have been describing

you
will have been describing

they
will have been describing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.