Deprecate

Chia đông từ “deprecate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deprecate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deprecate

Quá khứ đơn
  • deprecated

Quá khứ phân từ
  • deprecated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deprecate

you
deprecate

he/she/it
deprecates

we
deprecate

you
deprecate

they
deprecate

Thì hiện tại continuous

I
am deprecating

you
are deprecating

he/she/it
is deprecating

we
are deprecating

you
are deprecating

they
are deprecating

Quá khứ đơn

I
deprecated

you
deprecated

he/she/it
deprecated

we
deprecated

you
deprecated

they
deprecated

Quá khứ tiếp diễn

I
was deprecating

you
were deprecating

he/she/it
was deprecating

we
were deprecating

you
were deprecating

they
were deprecating

Hiện tại hoàn thành

I
have deprecated

you
have deprecated

he/she/it
has deprecated

we
have deprecated

you
have deprecated

they
have deprecated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deprecating

you
have been deprecating

he/she/it
has been deprecating

we
have been deprecating

you
have been deprecating

they
have been deprecating

Quá khứ hoàn thành

I
had deprecated

you
had deprecated

he/she/it
had deprecated

we
had deprecated

you
had deprecated

they
had deprecated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deprecating

you
had been deprecating

he/she/it
had been deprecating

we
had been deprecating

you
had been deprecating

they
had been deprecating

Tương lại đơn

I
will deprecate

you
will deprecate

he/she/it
will deprecate

we
will deprecate

you
will deprecate

they
will deprecate

Tương lại tiếp diễn

I
will be deprecating

you
will be deprecating

he/she/it
will be deprecating

we
will be deprecating

you
will be deprecating

they
will be deprecating

Tương lại hoàn thành

I
will have deprecated

you
will have deprecated

he/she/it
will have deprecated

we
will have deprecated

you
will have deprecated

they
will have deprecated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deprecating

you
will have been deprecating

he/she/it
will have been deprecating

we
will have been deprecating

you
will have been deprecating

they
will have been deprecating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.