Depose

Chia đông từ “depose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ depose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to depose

Quá khứ đơn
  • deposed

Quá khứ phân từ
  • deposed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
depose

you
depose

he/she/it
deposes

we
depose

you
depose

they
depose

Thì hiện tại continuous

I
am deposing

you
are deposing

he/she/it
is deposing

we
are deposing

you
are deposing

they
are deposing

Quá khứ đơn

I
deposed

you
deposed

he/she/it
deposed

we
deposed

you
deposed

they
deposed

Quá khứ tiếp diễn

I
was deposing

you
were deposing

he/she/it
was deposing

we
were deposing

you
were deposing

they
were deposing

Hiện tại hoàn thành

I
have deposed

you
have deposed

he/she/it
has deposed

we
have deposed

you
have deposed

they
have deposed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deposing

you
have been deposing

he/she/it
has been deposing

we
have been deposing

you
have been deposing

they
have been deposing

Quá khứ hoàn thành

I
had deposed

you
had deposed

he/she/it
had deposed

we
had deposed

you
had deposed

they
had deposed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deposing

you
had been deposing

he/she/it
had been deposing

we
had been deposing

you
had been deposing

they
had been deposing

Tương lại đơn

I
will depose

you
will depose

he/she/it
will depose

we
will depose

you
will depose

they
will depose

Tương lại tiếp diễn

I
will be deposing

you
will be deposing

he/she/it
will be deposing

we
will be deposing

you
will be deposing

they
will be deposing

Tương lại hoàn thành

I
will have deposed

you
will have deposed

he/she/it
will have deposed

we
will have deposed

you
will have deposed

they
will have deposed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deposing

you
will have been deposing

he/she/it
will have been deposing

we
will have been deposing

you
will have been deposing

they
will have been deposing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.