Depict

Chia đông từ “depict” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ depict. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to depict

Quá khứ đơn
  • depicted

Quá khứ phân từ
  • depicted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
depict

you
depict

he/she/it
depicts

we
depict

you
depict

they
depict

Thì hiện tại continuous

I
am depicting

you
are depicting

he/she/it
is depicting

we
are depicting

you
are depicting

they
are depicting

Quá khứ đơn

I
depicted

you
depicted

he/she/it
depicted

we
depicted

you
depicted

they
depicted

Quá khứ tiếp diễn

I
was depicting

you
were depicting

he/she/it
was depicting

we
were depicting

you
were depicting

they
were depicting

Hiện tại hoàn thành

I
have depicted

you
have depicted

he/she/it
has depicted

we
have depicted

you
have depicted

they
have depicted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been depicting

you
have been depicting

he/she/it
has been depicting

we
have been depicting

you
have been depicting

they
have been depicting

Quá khứ hoàn thành

I
had depicted

you
had depicted

he/she/it
had depicted

we
had depicted

you
had depicted

they
had depicted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been depicting

you
had been depicting

he/she/it
had been depicting

we
had been depicting

you
had been depicting

they
had been depicting

Tương lại đơn

I
will depict

you
will depict

he/she/it
will depict

we
will depict

you
will depict

they
will depict

Tương lại tiếp diễn

I
will be depicting

you
will be depicting

he/she/it
will be depicting

we
will be depicting

you
will be depicting

they
will be depicting

Tương lại hoàn thành

I
will have depicted

you
will have depicted

he/she/it
will have depicted

we
will have depicted

you
will have depicted

they
will have depicted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been depicting

you
will have been depicting

he/she/it
will have been depicting

we
will have been depicting

you
will have been depicting

they
will have been depicting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.