Depend

Chia đông từ “depend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ depend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to depend

Quá khứ đơn
  • depended

Quá khứ phân từ
  • depended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
depend

you
depend

he/she/it
depends

we
depend

you
depend

they
depend

Thì hiện tại continuous

I
am depending

you
are depending

he/she/it
is depending

we
are depending

you
are depending

they
are depending

Quá khứ đơn

I
depended

you
depended

he/she/it
depended

we
depended

you
depended

they
depended

Quá khứ tiếp diễn

I
was depending

you
were depending

he/she/it
was depending

we
were depending

you
were depending

they
were depending

Hiện tại hoàn thành

I
have depended

you
have depended

he/she/it
has depended

we
have depended

you
have depended

they
have depended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been depending

you
have been depending

he/she/it
has been depending

we
have been depending

you
have been depending

they
have been depending

Quá khứ hoàn thành

I
had depended

you
had depended

he/she/it
had depended

we
had depended

you
had depended

they
had depended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been depending

you
had been depending

he/she/it
had been depending

we
had been depending

you
had been depending

they
had been depending

Tương lại đơn

I
will depend

you
will depend

he/she/it
will depend

we
will depend

you
will depend

they
will depend

Tương lại tiếp diễn

I
will be depending

you
will be depending

he/she/it
will be depending

we
will be depending

you
will be depending

they
will be depending

Tương lại hoàn thành

I
will have depended

you
will have depended

he/she/it
will have depended

we
will have depended

you
will have depended

they
will have depended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been depending

you
will have been depending

he/she/it
will have been depending

we
will have been depending

you
will have been depending

they
will have been depending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.