Denounce

Chia đông từ “denounce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ denounce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to denounce

Quá khứ đơn
  • denounced

Quá khứ phân từ
  • denounced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
denounce

you
denounce

he/she/it
denounces

we
denounce

you
denounce

they
denounce

Thì hiện tại continuous

I
am denouncing

you
are denouncing

he/she/it
is denouncing

we
are denouncing

you
are denouncing

they
are denouncing

Quá khứ đơn

I
denounced

you
denounced

he/she/it
denounced

we
denounced

you
denounced

they
denounced

Quá khứ tiếp diễn

I
was denouncing

you
were denouncing

he/she/it
was denouncing

we
were denouncing

you
were denouncing

they
were denouncing

Hiện tại hoàn thành

I
have denounced

you
have denounced

he/she/it
has denounced

we
have denounced

you
have denounced

they
have denounced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been denouncing

you
have been denouncing

he/she/it
has been denouncing

we
have been denouncing

you
have been denouncing

they
have been denouncing

Quá khứ hoàn thành

I
had denounced

you
had denounced

he/she/it
had denounced

we
had denounced

you
had denounced

they
had denounced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been denouncing

you
had been denouncing

he/she/it
had been denouncing

we
had been denouncing

you
had been denouncing

they
had been denouncing

Tương lại đơn

I
will denounce

you
will denounce

he/she/it
will denounce

we
will denounce

you
will denounce

they
will denounce

Tương lại tiếp diễn

I
will be denouncing

you
will be denouncing

he/she/it
will be denouncing

we
will be denouncing

you
will be denouncing

they
will be denouncing

Tương lại hoàn thành

I
will have denounced

you
will have denounced

he/she/it
will have denounced

we
will have denounced

you
will have denounced

they
will have denounced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been denouncing

you
will have been denouncing

he/she/it
will have been denouncing

we
will have been denouncing

you
will have been denouncing

they
will have been denouncing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.