Demonstrate

Chia đông từ “demonstrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ demonstrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to demonstrate

Quá khứ đơn
  • demonstrated

Quá khứ phân từ
  • demonstrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
demonstrate

you
demonstrate

he/she/it
demonstrates

we
demonstrate

you
demonstrate

they
demonstrate

Thì hiện tại continuous

I
am demonstrating

you
are demonstrating

he/she/it
is demonstrating

we
are demonstrating

you
are demonstrating

they
are demonstrating

Quá khứ đơn

I
demonstrated

you
demonstrated

he/she/it
demonstrated

we
demonstrated

you
demonstrated

they
demonstrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was demonstrating

you
were demonstrating

he/she/it
was demonstrating

we
were demonstrating

you
were demonstrating

they
were demonstrating

Hiện tại hoàn thành

I
have demonstrated

you
have demonstrated

he/she/it
has demonstrated

we
have demonstrated

you
have demonstrated

they
have demonstrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been demonstrating

you
have been demonstrating

he/she/it
has been demonstrating

we
have been demonstrating

you
have been demonstrating

they
have been demonstrating

Quá khứ hoàn thành

I
had demonstrated

you
had demonstrated

he/she/it
had demonstrated

we
had demonstrated

you
had demonstrated

they
had demonstrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been demonstrating

you
had been demonstrating

he/she/it
had been demonstrating

we
had been demonstrating

you
had been demonstrating

they
had been demonstrating

Tương lại đơn

I
will demonstrate

you
will demonstrate

he/she/it
will demonstrate

we
will demonstrate

you
will demonstrate

they
will demonstrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be demonstrating

you
will be demonstrating

he/she/it
will be demonstrating

we
will be demonstrating

you
will be demonstrating

they
will be demonstrating

Tương lại hoàn thành

I
will have demonstrated

you
will have demonstrated

he/she/it
will have demonstrated

we
will have demonstrated

you
will have demonstrated

they
will have demonstrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been demonstrating

you
will have been demonstrating

he/she/it
will have been demonstrating

we
will have been demonstrating

you
will have been demonstrating

they
will have been demonstrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.