Dehydrate

Chia đông từ “dehydrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dehydrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dehydrate

Quá khứ đơn
  • dehydrated

Quá khứ phân từ
  • dehydrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dehydrate

you
dehydrate

he/she/it
dehydrates

we
dehydrate

you
dehydrate

they
dehydrate

Thì hiện tại continuous

I
am dehydrating

you
are dehydrating

he/she/it
is dehydrating

we
are dehydrating

you
are dehydrating

they
are dehydrating

Quá khứ đơn

I
dehydrated

you
dehydrated

he/she/it
dehydrated

we
dehydrated

you
dehydrated

they
dehydrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dehydrating

you
were dehydrating

he/she/it
was dehydrating

we
were dehydrating

you
were dehydrating

they
were dehydrating

Hiện tại hoàn thành

I
have dehydrated

you
have dehydrated

he/she/it
has dehydrated

we
have dehydrated

you
have dehydrated

they
have dehydrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dehydrating

you
have been dehydrating

he/she/it
has been dehydrating

we
have been dehydrating

you
have been dehydrating

they
have been dehydrating

Quá khứ hoàn thành

I
had dehydrated

you
had dehydrated

he/she/it
had dehydrated

we
had dehydrated

you
had dehydrated

they
had dehydrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dehydrating

you
had been dehydrating

he/she/it
had been dehydrating

we
had been dehydrating

you
had been dehydrating

they
had been dehydrating

Tương lại đơn

I
will dehydrate

you
will dehydrate

he/she/it
will dehydrate

we
will dehydrate

you
will dehydrate

they
will dehydrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dehydrating

you
will be dehydrating

he/she/it
will be dehydrating

we
will be dehydrating

you
will be dehydrating

they
will be dehydrating

Tương lại hoàn thành

I
will have dehydrated

you
will have dehydrated

he/she/it
will have dehydrated

we
will have dehydrated

you
will have dehydrated

they
will have dehydrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dehydrating

you
will have been dehydrating

he/she/it
will have been dehydrating

we
will have been dehydrating

you
will have been dehydrating

they
will have been dehydrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.