Defect

Chia đông từ “defect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ defect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to defect

Quá khứ đơn
  • defected

Quá khứ phân từ
  • defected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
defect

you
defect

he/she/it
defects

we
defect

you
defect

they
defect

Thì hiện tại continuous

I
am defecting

you
are defecting

he/she/it
is defecting

we
are defecting

you
are defecting

they
are defecting

Quá khứ đơn

I
defected

you
defected

he/she/it
defected

we
defected

you
defected

they
defected

Quá khứ tiếp diễn

I
was defecting

you
were defecting

he/she/it
was defecting

we
were defecting

you
were defecting

they
were defecting

Hiện tại hoàn thành

I
have defected

you
have defected

he/she/it
has defected

we
have defected

you
have defected

they
have defected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been defecting

you
have been defecting

he/she/it
has been defecting

we
have been defecting

you
have been defecting

they
have been defecting

Quá khứ hoàn thành

I
had defected

you
had defected

he/she/it
had defected

we
had defected

you
had defected

they
had defected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been defecting

you
had been defecting

he/she/it
had been defecting

we
had been defecting

you
had been defecting

they
had been defecting

Tương lại đơn

I
will defect

you
will defect

he/she/it
will defect

we
will defect

you
will defect

they
will defect

Tương lại tiếp diễn

I
will be defecting

you
will be defecting

he/she/it
will be defecting

we
will be defecting

you
will be defecting

they
will be defecting

Tương lại hoàn thành

I
will have defected

you
will have defected

he/she/it
will have defected

we
will have defected

you
will have defected

they
will have defected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been defecting

you
will have been defecting

he/she/it
will have been defecting

we
will have been defecting

you
will have been defecting

they
will have been defecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.