Deepen

Chia đông từ “deepen” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deepen. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deepen

Quá khứ đơn
  • deepened

Quá khứ phân từ
  • deepened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deepen

you
deepen

he/she/it
deepens

we
deepen

you
deepen

they
deepen

Thì hiện tại continuous

I
am deepening

you
are deepening

he/she/it
is deepening

we
are deepening

you
are deepening

they
are deepening

Quá khứ đơn

I
deepened

you
deepened

he/she/it
deepened

we
deepened

you
deepened

they
deepened

Quá khứ tiếp diễn

I
was deepening

you
were deepening

he/she/it
was deepening

we
were deepening

you
were deepening

they
were deepening

Hiện tại hoàn thành

I
have deepened

you
have deepened

he/she/it
has deepened

we
have deepened

you
have deepened

they
have deepened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deepening

you
have been deepening

he/she/it
has been deepening

we
have been deepening

you
have been deepening

they
have been deepening

Quá khứ hoàn thành

I
had deepened

you
had deepened

he/she/it
had deepened

we
had deepened

you
had deepened

they
had deepened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deepening

you
had been deepening

he/she/it
had been deepening

we
had been deepening

you
had been deepening

they
had been deepening

Tương lại đơn

I
will deepen

you
will deepen

he/she/it
will deepen

we
will deepen

you
will deepen

they
will deepen

Tương lại tiếp diễn

I
will be deepening

you
will be deepening

he/she/it
will be deepening

we
will be deepening

you
will be deepening

they
will be deepening

Tương lại hoàn thành

I
will have deepened

you
will have deepened

he/she/it
will have deepened

we
will have deepened

you
will have deepened

they
will have deepened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deepening

you
will have been deepening

he/she/it
will have been deepening

we
will have been deepening

you
will have been deepening

they
will have been deepening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.