Decorate

Chia đông từ “decorate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decorate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decorate

Quá khứ đơn
  • decorated

Quá khứ phân từ
  • decorated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decorate

you
decorate

he/she/it
decorates

we
decorate

you
decorate

they
decorate

Thì hiện tại continuous

I
am decorating

you
are decorating

he/she/it
is decorating

we
are decorating

you
are decorating

they
are decorating

Quá khứ đơn

I
decorated

you
decorated

he/she/it
decorated

we
decorated

you
decorated

they
decorated

Quá khứ tiếp diễn

I
was decorating

you
were decorating

he/she/it
was decorating

we
were decorating

you
were decorating

they
were decorating

Hiện tại hoàn thành

I
have decorated

you
have decorated

he/she/it
has decorated

we
have decorated

you
have decorated

they
have decorated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been decorating

you
have been decorating

he/she/it
has been decorating

we
have been decorating

you
have been decorating

they
have been decorating

Quá khứ hoàn thành

I
had decorated

you
had decorated

he/she/it
had decorated

we
had decorated

you
had decorated

they
had decorated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been decorating

you
had been decorating

he/she/it
had been decorating

we
had been decorating

you
had been decorating

they
had been decorating

Tương lại đơn

I
will decorate

you
will decorate

he/she/it
will decorate

we
will decorate

you
will decorate

they
will decorate

Tương lại tiếp diễn

I
will be decorating

you
will be decorating

he/she/it
will be decorating

we
will be decorating

you
will be decorating

they
will be decorating

Tương lại hoàn thành

I
will have decorated

you
will have decorated

he/she/it
will have decorated

we
will have decorated

you
will have decorated

they
will have decorated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been decorating

you
will have been decorating

he/she/it
will have been decorating

we
will have been decorating

you
will have been decorating

they
will have been decorating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.