Deck

Chia đông từ “deck” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deck. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deck

Quá khứ đơn
  • decked

Quá khứ phân từ
  • decked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deck

you
deck

he/she/it
decks

we
deck

you
deck

they
deck

Thì hiện tại continuous

I
am decking

you
are decking

he/she/it
is decking

we
are decking

you
are decking

they
are decking

Quá khứ đơn

I
decked

you
decked

he/she/it
decked

we
decked

you
decked

they
decked

Quá khứ tiếp diễn

I
was decking

you
were decking

he/she/it
was decking

we
were decking

you
were decking

they
were decking

Hiện tại hoàn thành

I
have decked

you
have decked

he/she/it
has decked

we
have decked

you
have decked

they
have decked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been decking

you
have been decking

he/she/it
has been decking

we
have been decking

you
have been decking

they
have been decking

Quá khứ hoàn thành

I
had decked

you
had decked

he/she/it
had decked

we
had decked

you
had decked

they
had decked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been decking

you
had been decking

he/she/it
had been decking

we
had been decking

you
had been decking

they
had been decking

Tương lại đơn

I
will deck

you
will deck

he/she/it
will deck

we
will deck

you
will deck

they
will deck

Tương lại tiếp diễn

I
will be decking

you
will be decking

he/she/it
will be decking

we
will be decking

you
will be decking

they
will be decking

Tương lại hoàn thành

I
will have decked

you
will have decked

he/she/it
will have decked

we
will have decked

you
will have decked

they
will have decked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been decking

you
will have been decking

he/she/it
will have been decking

we
will have been decking

you
will have been decking

they
will have been decking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.