Decentralize

Chia đông từ “decentralize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ decentralize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to decentralize

Quá khứ đơn
  • decentralized

Quá khứ phân từ
  • decentralized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
decentralize

you
decentralize

he/she/it
decentralizes

we
decentralize

you
decentralize

they
decentralize

Thì hiện tại continuous

I
am decentralizing

you
are decentralizing

he/she/it
is decentralizing

we
are decentralizing

you
are decentralizing

they
are decentralizing

Quá khứ đơn

I
decentralized

you
decentralized

he/she/it
decentralized

we
decentralized

you
decentralized

they
decentralized

Quá khứ tiếp diễn

I
was decentralizing

you
were decentralizing

he/she/it
was decentralizing

we
were decentralizing

you
were decentralizing

they
were decentralizing

Hiện tại hoàn thành

I
have decentralized

you
have decentralized

he/she/it
has decentralized

we
have decentralized

you
have decentralized

they
have decentralized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been decentralizing

you
have been decentralizing

he/she/it
has been decentralizing

we
have been decentralizing

you
have been decentralizing

they
have been decentralizing

Quá khứ hoàn thành

I
had decentralized

you
had decentralized

he/she/it
had decentralized

we
had decentralized

you
had decentralized

they
had decentralized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been decentralizing

you
had been decentralizing

he/she/it
had been decentralizing

we
had been decentralizing

you
had been decentralizing

they
had been decentralizing

Tương lại đơn

I
will decentralize

you
will decentralize

he/she/it
will decentralize

we
will decentralize

you
will decentralize

they
will decentralize

Tương lại tiếp diễn

I
will be decentralizing

you
will be decentralizing

he/she/it
will be decentralizing

we
will be decentralizing

you
will be decentralizing

they
will be decentralizing

Tương lại hoàn thành

I
will have decentralized

you
will have decentralized

he/she/it
will have decentralized

we
will have decentralized

you
will have decentralized

they
will have decentralized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been decentralizing

you
will have been decentralizing

he/she/it
will have been decentralizing

we
will have been decentralizing

you
will have been decentralizing

they
will have been decentralizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.