Debit

Chia đông từ “debit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ debit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to debit

Quá khứ đơn
  • debited

Quá khứ phân từ
  • debited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
debit

you
debit

he/she/it
debits

we
debit

you
debit

they
debit

Thì hiện tại continuous

I
am debiting

you
are debiting

he/she/it
is debiting

we
are debiting

you
are debiting

they
are debiting

Quá khứ đơn

I
debited

you
debited

he/she/it
debited

we
debited

you
debited

they
debited

Quá khứ tiếp diễn

I
was debiting

you
were debiting

he/she/it
was debiting

we
were debiting

you
were debiting

they
were debiting

Hiện tại hoàn thành

I
have debited

you
have debited

he/she/it
has debited

we
have debited

you
have debited

they
have debited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been debiting

you
have been debiting

he/she/it
has been debiting

we
have been debiting

you
have been debiting

they
have been debiting

Quá khứ hoàn thành

I
had debited

you
had debited

he/she/it
had debited

we
had debited

you
had debited

they
had debited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been debiting

you
had been debiting

he/she/it
had been debiting

we
had been debiting

you
had been debiting

they
had been debiting

Tương lại đơn

I
will debit

you
will debit

he/she/it
will debit

we
will debit

you
will debit

they
will debit

Tương lại tiếp diễn

I
will be debiting

you
will be debiting

he/she/it
will be debiting

we
will be debiting

you
will be debiting

they
will be debiting

Tương lại hoàn thành

I
will have debited

you
will have debited

he/she/it
will have debited

we
will have debited

you
will have debited

they
will have debited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been debiting

you
will have been debiting

he/she/it
will have been debiting

we
will have been debiting

you
will have been debiting

they
will have been debiting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.