Deal

Chia đông từ “deal” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deal. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deal

Quá khứ đơn
  • dealt

Quá khứ phân từ
  • dealt

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deal

you
deal

he/she/it
deals

we
deal

you
deal

they
deal

Thì hiện tại continuous

I
am dealing

you
are dealing

he/she/it
is dealing

we
are dealing

you
are dealing

they
are dealing

Quá khứ đơn

I
dealt

you
dealt

he/she/it
dealt

we
dealt

you
dealt

they
dealt

Quá khứ tiếp diễn

I
was dealing

you
were dealing

he/she/it
was dealing

we
were dealing

you
were dealing

they
were dealing

Hiện tại hoàn thành

I
have dealt

you
have dealt

he/she/it
has dealt

we
have dealt

you
have dealt

they
have dealt

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dealing

you
have been dealing

he/she/it
has been dealing

we
have been dealing

you
have been dealing

they
have been dealing

Quá khứ hoàn thành

I
had dealt

you
had dealt

he/she/it
had dealt

we
had dealt

you
had dealt

they
had dealt

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dealing

you
had been dealing

he/she/it
had been dealing

we
had been dealing

you
had been dealing

they
had been dealing

Tương lại đơn

I
will deal

you
will deal

he/she/it
will deal

we
will deal

you
will deal

they
will deal

Tương lại tiếp diễn

I
will be dealing

you
will be dealing

he/she/it
will be dealing

we
will be dealing

you
will be dealing

they
will be dealing

Tương lại hoàn thành

I
will have dealt

you
will have dealt

he/she/it
will have dealt

we
will have dealt

you
will have dealt

they
will have dealt

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dealing

you
will have been dealing

he/she/it
will have been dealing

we
will have been dealing

you
will have been dealing

they
will have been dealing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.