Dawn

Chia đông từ “dawn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dawn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dawn

Quá khứ đơn
  • dawned

Quá khứ phân từ
  • dawned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dawn

you
dawn

he/she/it
dawns

we
dawn

you
dawn

they
dawn

Thì hiện tại continuous

I
am dawning

you
are dawning

he/she/it
is dawning

we
are dawning

you
are dawning

they
are dawning

Quá khứ đơn

I
dawned

you
dawned

he/she/it
dawned

we
dawned

you
dawned

they
dawned

Quá khứ tiếp diễn

I
was dawning

you
were dawning

he/she/it
was dawning

we
were dawning

you
were dawning

they
were dawning

Hiện tại hoàn thành

I
have dawned

you
have dawned

he/she/it
has dawned

we
have dawned

you
have dawned

they
have dawned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dawning

you
have been dawning

he/she/it
has been dawning

we
have been dawning

you
have been dawning

they
have been dawning

Quá khứ hoàn thành

I
had dawned

you
had dawned

he/she/it
had dawned

we
had dawned

you
had dawned

they
had dawned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dawning

you
had been dawning

he/she/it
had been dawning

we
had been dawning

you
had been dawning

they
had been dawning

Tương lại đơn

I
will dawn

you
will dawn

he/she/it
will dawn

we
will dawn

you
will dawn

they
will dawn

Tương lại tiếp diễn

I
will be dawning

you
will be dawning

he/she/it
will be dawning

we
will be dawning

you
will be dawning

they
will be dawning

Tương lại hoàn thành

I
will have dawned

you
will have dawned

he/she/it
will have dawned

we
will have dawned

you
will have dawned

they
will have dawned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dawning

you
will have been dawning

he/she/it
will have been dawning

we
will have been dawning

you
will have been dawning

they
will have been dawning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.