Dart

Chia đông từ “dart” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dart. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dart

Quá khứ đơn
  • darted

Quá khứ phân từ
  • darted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dart

you
dart

he/she/it
darts

we
dart

you
dart

they
dart

Thì hiện tại continuous

I
am darting

you
are darting

he/she/it
is darting

we
are darting

you
are darting

they
are darting

Quá khứ đơn

I
darted

you
darted

he/she/it
darted

we
darted

you
darted

they
darted

Quá khứ tiếp diễn

I
was darting

you
were darting

he/she/it
was darting

we
were darting

you
were darting

they
were darting

Hiện tại hoàn thành

I
have darted

you
have darted

he/she/it
has darted

we
have darted

you
have darted

they
have darted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been darting

you
have been darting

he/she/it
has been darting

we
have been darting

you
have been darting

they
have been darting

Quá khứ hoàn thành

I
had darted

you
had darted

he/she/it
had darted

we
had darted

you
had darted

they
had darted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been darting

you
had been darting

he/she/it
had been darting

we
had been darting

you
had been darting

they
had been darting

Tương lại đơn

I
will dart

you
will dart

he/she/it
will dart

we
will dart

you
will dart

they
will dart

Tương lại tiếp diễn

I
will be darting

you
will be darting

he/she/it
will be darting

we
will be darting

you
will be darting

they
will be darting

Tương lại hoàn thành

I
will have darted

you
will have darted

he/she/it
will have darted

we
will have darted

you
will have darted

they
will have darted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been darting

you
will have been darting

he/she/it
will have been darting

we
will have been darting

you
will have been darting

they
will have been darting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.