Darken

Chia đông từ “darken” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ darken. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to darken

Quá khứ đơn
  • darkened

Quá khứ phân từ
  • darkened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
darken

you
darken

he/she/it
darkens

we
darken

you
darken

they
darken

Thì hiện tại continuous

I
am darkening

you
are darkening

he/she/it
is darkening

we
are darkening

you
are darkening

they
are darkening

Quá khứ đơn

I
darkened

you
darkened

he/she/it
darkened

we
darkened

you
darkened

they
darkened

Quá khứ tiếp diễn

I
was darkening

you
were darkening

he/she/it
was darkening

we
were darkening

you
were darkening

they
were darkening

Hiện tại hoàn thành

I
have darkened

you
have darkened

he/she/it
has darkened

we
have darkened

you
have darkened

they
have darkened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been darkening

you
have been darkening

he/she/it
has been darkening

we
have been darkening

you
have been darkening

they
have been darkening

Quá khứ hoàn thành

I
had darkened

you
had darkened

he/she/it
had darkened

we
had darkened

you
had darkened

they
had darkened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been darkening

you
had been darkening

he/she/it
had been darkening

we
had been darkening

you
had been darkening

they
had been darkening

Tương lại đơn

I
will darken

you
will darken

he/she/it
will darken

we
will darken

you
will darken

they
will darken

Tương lại tiếp diễn

I
will be darkening

you
will be darkening

he/she/it
will be darkening

we
will be darkening

you
will be darkening

they
will be darkening

Tương lại hoàn thành

I
will have darkened

you
will have darkened

he/she/it
will have darkened

we
will have darkened

you
will have darkened

they
will have darkened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been darkening

you
will have been darkening

he/she/it
will have been darkening

we
will have been darkening

you
will have been darkening

they
will have been darkening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.