Dampen

Chia đông từ “dampen” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dampen. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dampen

Quá khứ đơn
  • dampened

Quá khứ phân từ
  • dampened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dampen

you
dampen

he/she/it
dampens

we
dampen

you
dampen

they
dampen

Thì hiện tại continuous

I
am dampening

you
are dampening

he/she/it
is dampening

we
are dampening

you
are dampening

they
are dampening

Quá khứ đơn

I
dampened

you
dampened

he/she/it
dampened

we
dampened

you
dampened

they
dampened

Quá khứ tiếp diễn

I
was dampening

you
were dampening

he/she/it
was dampening

we
were dampening

you
were dampening

they
were dampening

Hiện tại hoàn thành

I
have dampened

you
have dampened

he/she/it
has dampened

we
have dampened

you
have dampened

they
have dampened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dampening

you
have been dampening

he/she/it
has been dampening

we
have been dampening

you
have been dampening

they
have been dampening

Quá khứ hoàn thành

I
had dampened

you
had dampened

he/she/it
had dampened

we
had dampened

you
had dampened

they
had dampened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dampening

you
had been dampening

he/she/it
had been dampening

we
had been dampening

you
had been dampening

they
had been dampening

Tương lại đơn

I
will dampen

you
will dampen

he/she/it
will dampen

we
will dampen

you
will dampen

they
will dampen

Tương lại tiếp diễn

I
will be dampening

you
will be dampening

he/she/it
will be dampening

we
will be dampening

you
will be dampening

they
will be dampening

Tương lại hoàn thành

I
will have dampened

you
will have dampened

he/she/it
will have dampened

we
will have dampened

you
will have dampened

they
will have dampened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dampening

you
will have been dampening

he/she/it
will have been dampening

we
will have been dampening

you
will have been dampening

they
will have been dampening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.