Dabble

Chia đông từ “dabble” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dabble. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dabble

Quá khứ đơn
  • dabbled

Quá khứ phân từ
  • dabbled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dabble

you
dabble

he/she/it
dabbles

we
dabble

you
dabble

they
dabble

Thì hiện tại continuous

I
am dabbling

you
are dabbling

he/she/it
is dabbling

we
are dabbling

you
are dabbling

they
are dabbling

Quá khứ đơn

I
dabbled

you
dabbled

he/she/it
dabbled

we
dabbled

you
dabbled

they
dabbled

Quá khứ tiếp diễn

I
was dabbling

you
were dabbling

he/she/it
was dabbling

we
were dabbling

you
were dabbling

they
were dabbling

Hiện tại hoàn thành

I
have dabbled

you
have dabbled

he/she/it
has dabbled

we
have dabbled

you
have dabbled

they
have dabbled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dabbling

you
have been dabbling

he/she/it
has been dabbling

we
have been dabbling

you
have been dabbling

they
have been dabbling

Quá khứ hoàn thành

I
had dabbled

you
had dabbled

he/she/it
had dabbled

we
had dabbled

you
had dabbled

they
had dabbled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dabbling

you
had been dabbling

he/she/it
had been dabbling

we
had been dabbling

you
had been dabbling

they
had been dabbling

Tương lại đơn

I
will dabble

you
will dabble

he/she/it
will dabble

we
will dabble

you
will dabble

they
will dabble

Tương lại tiếp diễn

I
will be dabbling

you
will be dabbling

he/she/it
will be dabbling

we
will be dabbling

you
will be dabbling

they
will be dabbling

Tương lại hoàn thành

I
will have dabbled

you
will have dabbled

he/she/it
will have dabbled

we
will have dabbled

you
will have dabbled

they
will have dabbled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dabbling

you
will have been dabbling

he/she/it
will have been dabbling

we
will have been dabbling

you
will have been dabbling

they
will have been dabbling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.