Cultivate

Chia đông từ “cultivate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cultivate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cultivate

Quá khứ đơn
  • cultivated

Quá khứ phân từ
  • cultivated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cultivate

you
cultivate

he/she/it
cultivates

we
cultivate

you
cultivate

they
cultivate

Thì hiện tại continuous

I
am cultivating

you
are cultivating

he/she/it
is cultivating

we
are cultivating

you
are cultivating

they
are cultivating

Quá khứ đơn

I
cultivated

you
cultivated

he/she/it
cultivated

we
cultivated

you
cultivated

they
cultivated

Quá khứ tiếp diễn

I
was cultivating

you
were cultivating

he/she/it
was cultivating

we
were cultivating

you
were cultivating

they
were cultivating

Hiện tại hoàn thành

I
have cultivated

you
have cultivated

he/she/it
has cultivated

we
have cultivated

you
have cultivated

they
have cultivated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cultivating

you
have been cultivating

he/she/it
has been cultivating

we
have been cultivating

you
have been cultivating

they
have been cultivating

Quá khứ hoàn thành

I
had cultivated

you
had cultivated

he/she/it
had cultivated

we
had cultivated

you
had cultivated

they
had cultivated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cultivating

you
had been cultivating

he/she/it
had been cultivating

we
had been cultivating

you
had been cultivating

they
had been cultivating

Tương lại đơn

I
will cultivate

you
will cultivate

he/she/it
will cultivate

we
will cultivate

you
will cultivate

they
will cultivate

Tương lại tiếp diễn

I
will be cultivating

you
will be cultivating

he/she/it
will be cultivating

we
will be cultivating

you
will be cultivating

they
will be cultivating

Tương lại hoàn thành

I
will have cultivated

you
will have cultivated

he/she/it
will have cultivated

we
will have cultivated

you
will have cultivated

they
will have cultivated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cultivating

you
will have been cultivating

he/she/it
will have been cultivating

we
will have been cultivating

you
will have been cultivating

they
will have been cultivating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.