Cull

Chia đông từ “cull” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cull. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cull

Quá khứ đơn
  • culled

Quá khứ phân từ
  • culled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cull

you
cull

he/she/it
culls

we
cull

you
cull

they
cull

Thì hiện tại continuous

I
am culling

you
are culling

he/she/it
is culling

we
are culling

you
are culling

they
are culling

Quá khứ đơn

I
culled

you
culled

he/she/it
culled

we
culled

you
culled

they
culled

Quá khứ tiếp diễn

I
was culling

you
were culling

he/she/it
was culling

we
were culling

you
were culling

they
were culling

Hiện tại hoàn thành

I
have culled

you
have culled

he/she/it
has culled

we
have culled

you
have culled

they
have culled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been culling

you
have been culling

he/she/it
has been culling

we
have been culling

you
have been culling

they
have been culling

Quá khứ hoàn thành

I
had culled

you
had culled

he/she/it
had culled

we
had culled

you
had culled

they
had culled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been culling

you
had been culling

he/she/it
had been culling

we
had been culling

you
had been culling

they
had been culling

Tương lại đơn

I
will cull

you
will cull

he/she/it
will cull

we
will cull

you
will cull

they
will cull

Tương lại tiếp diễn

I
will be culling

you
will be culling

he/she/it
will be culling

we
will be culling

you
will be culling

they
will be culling

Tương lại hoàn thành

I
will have culled

you
will have culled

he/she/it
will have culled

we
will have culled

you
will have culled

they
will have culled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been culling

you
will have been culling

he/she/it
will have been culling

we
will have been culling

you
will have been culling

they
will have been culling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.