Cry

Chia đông từ “cry” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cry. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cry

Quá khứ đơn
  • cried

Quá khứ phân từ
  • cried

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cry

you
cry

he/she/it
cries

we
cry

you
cry

they
cry

Thì hiện tại continuous

I
am crying

you
are crying

he/she/it
is crying

we
are crying

you
are crying

they
are crying

Quá khứ đơn

I
cried

you
cried

he/she/it
cried

we
cried

you
cried

they
cried

Quá khứ tiếp diễn

I
was crying

you
were crying

he/she/it
was crying

we
were crying

you
were crying

they
were crying

Hiện tại hoàn thành

I
have cried

you
have cried

he/she/it
has cried

we
have cried

you
have cried

they
have cried

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been crying

you
have been crying

he/she/it
has been crying

we
have been crying

you
have been crying

they
have been crying

Quá khứ hoàn thành

I
had cried

you
had cried

he/she/it
had cried

we
had cried

you
had cried

they
had cried

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been crying

you
had been crying

he/she/it
had been crying

we
had been crying

you
had been crying

they
had been crying

Tương lại đơn

I
will cry

you
will cry

he/she/it
will cry

we
will cry

you
will cry

they
will cry

Tương lại tiếp diễn

I
will be crying

you
will be crying

he/she/it
will be crying

we
will be crying

you
will be crying

they
will be crying

Tương lại hoàn thành

I
will have cried

you
will have cried

he/she/it
will have cried

we
will have cried

you
will have cried

they
will have cried

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been crying

you
will have been crying

he/she/it
will have been crying

we
will have been crying

you
will have been crying

they
will have been crying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.