Criticize

Chia đông từ “criticize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ criticize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to criticize

Quá khứ đơn
  • criticized

Quá khứ phân từ
  • criticized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
criticize

you
criticize

he/she/it
criticizes

we
criticize

you
criticize

they
criticize

Thì hiện tại continuous

I
am criticizing

you
are criticizing

he/she/it
is criticizing

we
are criticizing

you
are criticizing

they
are criticizing

Quá khứ đơn

I
criticized

you
criticized

he/she/it
criticized

we
criticized

you
criticized

they
criticized

Quá khứ tiếp diễn

I
was criticizing

you
were criticizing

he/she/it
was criticizing

we
were criticizing

you
were criticizing

they
were criticizing

Hiện tại hoàn thành

I
have criticized

you
have criticized

he/she/it
has criticized

we
have criticized

you
have criticized

they
have criticized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been criticizing

you
have been criticizing

he/she/it
has been criticizing

we
have been criticizing

you
have been criticizing

they
have been criticizing

Quá khứ hoàn thành

I
had criticized

you
had criticized

he/she/it
had criticized

we
had criticized

you
had criticized

they
had criticized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been criticizing

you
had been criticizing

he/she/it
had been criticizing

we
had been criticizing

you
had been criticizing

they
had been criticizing

Tương lại đơn

I
will criticize

you
will criticize

he/she/it
will criticize

we
will criticize

you
will criticize

they
will criticize

Tương lại tiếp diễn

I
will be criticizing

you
will be criticizing

he/she/it
will be criticizing

we
will be criticizing

you
will be criticizing

they
will be criticizing

Tương lại hoàn thành

I
will have criticized

you
will have criticized

he/she/it
will have criticized

we
will have criticized

you
will have criticized

they
will have criticized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been criticizing

you
will have been criticizing

he/she/it
will have been criticizing

we
will have been criticizing

you
will have been criticizing

they
will have been criticizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.