Crest

Chia đông từ “crest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ crest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to crest

Quá khứ đơn
  • crested

Quá khứ phân từ
  • crested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
crest

you
crest

he/she/it
crests

we
crest

you
crest

they
crest

Thì hiện tại continuous

I
am cresting

you
are cresting

he/she/it
is cresting

we
are cresting

you
are cresting

they
are cresting

Quá khứ đơn

I
crested

you
crested

he/she/it
crested

we
crested

you
crested

they
crested

Quá khứ tiếp diễn

I
was cresting

you
were cresting

he/she/it
was cresting

we
were cresting

you
were cresting

they
were cresting

Hiện tại hoàn thành

I
have crested

you
have crested

he/she/it
has crested

we
have crested

you
have crested

they
have crested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cresting

you
have been cresting

he/she/it
has been cresting

we
have been cresting

you
have been cresting

they
have been cresting

Quá khứ hoàn thành

I
had crested

you
had crested

he/she/it
had crested

we
had crested

you
had crested

they
had crested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cresting

you
had been cresting

he/she/it
had been cresting

we
had been cresting

you
had been cresting

they
had been cresting

Tương lại đơn

I
will crest

you
will crest

he/she/it
will crest

we
will crest

you
will crest

they
will crest

Tương lại tiếp diễn

I
will be cresting

you
will be cresting

he/she/it
will be cresting

we
will be cresting

you
will be cresting

they
will be cresting

Tương lại hoàn thành

I
will have crested

you
will have crested

he/she/it
will have crested

we
will have crested

you
will have crested

they
will have crested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cresting

you
will have been cresting

he/she/it
will have been cresting

we
will have been cresting

you
will have been cresting

they
will have been cresting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.