Cremate

Chia đông từ “cremate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cremate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cremate

Quá khứ đơn
  • cremated

Quá khứ phân từ
  • cremated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cremate

you
cremate

he/she/it
cremates

we
cremate

you
cremate

they
cremate

Thì hiện tại continuous

I
am cremating

you
are cremating

he/she/it
is cremating

we
are cremating

you
are cremating

they
are cremating

Quá khứ đơn

I
cremated

you
cremated

he/she/it
cremated

we
cremated

you
cremated

they
cremated

Quá khứ tiếp diễn

I
was cremating

you
were cremating

he/she/it
was cremating

we
were cremating

you
were cremating

they
were cremating

Hiện tại hoàn thành

I
have cremated

you
have cremated

he/she/it
has cremated

we
have cremated

you
have cremated

they
have cremated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cremating

you
have been cremating

he/she/it
has been cremating

we
have been cremating

you
have been cremating

they
have been cremating

Quá khứ hoàn thành

I
had cremated

you
had cremated

he/she/it
had cremated

we
had cremated

you
had cremated

they
had cremated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cremating

you
had been cremating

he/she/it
had been cremating

we
had been cremating

you
had been cremating

they
had been cremating

Tương lại đơn

I
will cremate

you
will cremate

he/she/it
will cremate

we
will cremate

you
will cremate

they
will cremate

Tương lại tiếp diễn

I
will be cremating

you
will be cremating

he/she/it
will be cremating

we
will be cremating

you
will be cremating

they
will be cremating

Tương lại hoàn thành

I
will have cremated

you
will have cremated

he/she/it
will have cremated

we
will have cremated

you
will have cremated

they
will have cremated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cremating

you
will have been cremating

he/she/it
will have been cremating

we
will have been cremating

you
will have been cremating

they
will have been cremating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.