Cost

Chia đông từ “cost” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cost. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cost

Quá khứ đơn
  • cost

Quá khứ phân từ
  • cost

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cost

you
cost

he/she/it
costs

we
cost

you
cost

they
cost

Thì hiện tại continuous

I
am costing

you
are costing

he/she/it
is costing

we
are costing

you
are costing

they
are costing

Quá khứ đơn

I
cost

you
cost

he/she/it
cost

we
cost

you
cost

they
cost

Quá khứ tiếp diễn

I
was costing

you
were costing

he/she/it
was costing

we
were costing

you
were costing

they
were costing

Hiện tại hoàn thành

I
have cost

you
have cost

he/she/it
has cost

we
have cost

you
have cost

they
have cost

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been costing

you
have been costing

he/she/it
has been costing

we
have been costing

you
have been costing

they
have been costing

Quá khứ hoàn thành

I
had cost

you
had cost

he/she/it
had cost

we
had cost

you
had cost

they
had cost

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been costing

you
had been costing

he/she/it
had been costing

we
had been costing

you
had been costing

they
had been costing

Tương lại đơn

I
will cost

you
will cost

he/she/it
will cost

we
will cost

you
will cost

they
will cost

Tương lại tiếp diễn

I
will be costing

you
will be costing

he/she/it
will be costing

we
will be costing

you
will be costing

they
will be costing

Tương lại hoàn thành

I
will have cost

you
will have cost

he/she/it
will have cost

we
will have cost

you
will have cost

they
will have cost

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been costing

you
will have been costing

he/she/it
will have been costing

we
will have been costing

you
will have been costing

they
will have been costing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.