Correlate

Chia đông từ “correlate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ correlate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to correlate

Quá khứ đơn
  • correlated

Quá khứ phân từ
  • correlated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
correlate

you
correlate

he/she/it
correlates

we
correlate

you
correlate

they
correlate

Thì hiện tại continuous

I
am correlating

you
are correlating

he/she/it
is correlating

we
are correlating

you
are correlating

they
are correlating

Quá khứ đơn

I
correlated

you
correlated

he/she/it
correlated

we
correlated

you
correlated

they
correlated

Quá khứ tiếp diễn

I
was correlating

you
were correlating

he/she/it
was correlating

we
were correlating

you
were correlating

they
were correlating

Hiện tại hoàn thành

I
have correlated

you
have correlated

he/she/it
has correlated

we
have correlated

you
have correlated

they
have correlated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been correlating

you
have been correlating

he/she/it
has been correlating

we
have been correlating

you
have been correlating

they
have been correlating

Quá khứ hoàn thành

I
had correlated

you
had correlated

he/she/it
had correlated

we
had correlated

you
had correlated

they
had correlated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been correlating

you
had been correlating

he/she/it
had been correlating

we
had been correlating

you
had been correlating

they
had been correlating

Tương lại đơn

I
will correlate

you
will correlate

he/she/it
will correlate

we
will correlate

you
will correlate

they
will correlate

Tương lại tiếp diễn

I
will be correlating

you
will be correlating

he/she/it
will be correlating

we
will be correlating

you
will be correlating

they
will be correlating

Tương lại hoàn thành

I
will have correlated

you
will have correlated

he/she/it
will have correlated

we
will have correlated

you
will have correlated

they
will have correlated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been correlating

you
will have been correlating

he/she/it
will have been correlating

we
will have been correlating

you
will have been correlating

they
will have been correlating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.