Copy

Chia đông từ “copy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ copy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to copy

Quá khứ đơn
  • copied

Quá khứ phân từ
  • copied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
copy

you
copy

he/she/it
copies

we
copy

you
copy

they
copy

Thì hiện tại continuous

I
am copying

you
are copying

he/she/it
is copying

we
are copying

you
are copying

they
are copying

Quá khứ đơn

I
copied

you
copied

he/she/it
copied

we
copied

you
copied

they
copied

Quá khứ tiếp diễn

I
was copying

you
were copying

he/she/it
was copying

we
were copying

you
were copying

they
were copying

Hiện tại hoàn thành

I
have copied

you
have copied

he/she/it
has copied

we
have copied

you
have copied

they
have copied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been copying

you
have been copying

he/she/it
has been copying

we
have been copying

you
have been copying

they
have been copying

Quá khứ hoàn thành

I
had copied

you
had copied

he/she/it
had copied

we
had copied

you
had copied

they
had copied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been copying

you
had been copying

he/she/it
had been copying

we
had been copying

you
had been copying

they
had been copying

Tương lại đơn

I
will copy

you
will copy

he/she/it
will copy

we
will copy

you
will copy

they
will copy

Tương lại tiếp diễn

I
will be copying

you
will be copying

he/she/it
will be copying

we
will be copying

you
will be copying

they
will be copying

Tương lại hoàn thành

I
will have copied

you
will have copied

he/she/it
will have copied

we
will have copied

you
will have copied

they
will have copied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been copying

you
will have been copying

he/she/it
will have been copying

we
will have been copying

you
will have been copying

they
will have been copying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.