Contravene

Chia đông từ “contravene” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ contravene. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to contravene

Quá khứ đơn
  • contravened

Quá khứ phân từ
  • contravened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
contravene

you
contravene

he/she/it
contravenes

we
contravene

you
contravene

they
contravene

Thì hiện tại continuous

I
am contravening

you
are contravening

he/she/it
is contravening

we
are contravening

you
are contravening

they
are contravening

Quá khứ đơn

I
contravened

you
contravened

he/she/it
contravened

we
contravened

you
contravened

they
contravened

Quá khứ tiếp diễn

I
was contravening

you
were contravening

he/she/it
was contravening

we
were contravening

you
were contravening

they
were contravening

Hiện tại hoàn thành

I
have contravened

you
have contravened

he/she/it
has contravened

we
have contravened

you
have contravened

they
have contravened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been contravening

you
have been contravening

he/she/it
has been contravening

we
have been contravening

you
have been contravening

they
have been contravening

Quá khứ hoàn thành

I
had contravened

you
had contravened

he/she/it
had contravened

we
had contravened

you
had contravened

they
had contravened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been contravening

you
had been contravening

he/she/it
had been contravening

we
had been contravening

you
had been contravening

they
had been contravening

Tương lại đơn

I
will contravene

you
will contravene

he/she/it
will contravene

we
will contravene

you
will contravene

they
will contravene

Tương lại tiếp diễn

I
will be contravening

you
will be contravening

he/she/it
will be contravening

we
will be contravening

you
will be contravening

they
will be contravening

Tương lại hoàn thành

I
will have contravened

you
will have contravened

he/she/it
will have contravened

we
will have contravened

you
will have contravened

they
will have contravened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been contravening

you
will have been contravening

he/she/it
will have been contravening

we
will have been contravening

you
will have been contravening

they
will have been contravening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.